ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ចែកចាយ

ចែកចាយ


                                                                                    

                                                                             _8]CF}F{UO9DVV)})4X4IHY

        Z@361(F6F%L{(YOTRMIJQ8T                                   អាសយដ្ឋានៈKazım Dirik Mah ។ ២៨៣ សុខគា

                                     NO.11 BORNOVA/IZMIR-TURKEY

                    ទូរស័ព្ទ: 0232 462 00 01

                                អ៊ីមែល៖ satis@pumalas.com.tr

 

           }U(B$8U[)HZO@EB{RH5FE1I

អាស័យដ្ឋានៈទេ។ 4A / 11, ផ្លូវ MTH, Villivakkam, 4~2_E0%@%HZ21J)$3O@J){T

ឈិនណៃ - ៦០០០៤៩ តាមិលណាឌូប្រទេសឥណ្ឌា។

ទូរស័ព្ទ: + 91-9677112009  

អ៊ីមែល: inqlinkerrs@gmail.com
                                                                                                      C09KC9U$EEYF2L${5@R8TRH

JW3EUC}HWPV6H$G092(]ZO1                            អាស័យដ្ឋានៈទេ។ ១៧៤-១ / ១, ញូស៊ីធីធីស្ទ្រី,     

                            COLOMBO-13, SRI LANKA 

                            ទូរស័ព្ទ: + 94-777279228 

 

NCSD996`RTUQ)CZ1QB$PDHI

អាស័យដ្ឋាន៖ អគារ ៣១៩៤ ផ្លូវ ៣៩៥៧ ប្លុក ៩៣៩     

%U@VDJ~CU6AA[KR6%%OA5C8

រីហ្វា - បារ៉ែន

ទូរស័ព្ទ: + 973-36939306